Billkin – ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ, Eng: I like myself when I’m with you[Lyrics Thai + Karaoke + English]

タイで2022年7月にリリースされたBillkinの”อบตัวเองตอนอยู่กับเธอ” [英語:I like myself when I’m with you]の歌詞です。タイ語+カラオケ(発音記号)+英語を記載しています。勉強のためにタイ語は単語毎にスペースを入れています。また、発音記号は小学館プログレッシブ タイ語辞典に準拠しています。

Title [Thai + Karaoke + English]

Billkin – ชอบ ตัวเอง ตอน อยู่ กับ เธอ
Billkin – chɔ̂ɔp tua eeŋ tɔɔn yùu kàp thəə
Billkin – I like myself when I’m with you

Lyrics [Thai + Karaoke + English]

ฉัน ชอบ ตัว เอง เวลา ที่ อยู่ กับ เธอ
chǎn chɔ̂ɔp tua eeŋ weelaa thîi yùu kàp thəə
I like myself when I’m with you

ชอบ ที่ ฉัน เป็น ตอน อยู่ กับ เธอ
chɔ̂ɔp thîi chǎn pen tɔɔn yùu kàp thəə
How I am when I’m with you

เหมือน ฉัน ได้ กลาย มา เป็น อีก คน ที่ ดี กว่า เดิม
mʉ̌an chǎn dâi klaai maa pen ìik khon thîi dii kwàa dəəm
How I become a better person than before

ชอบ ตัว เอง เวลา ที่ อยู่ กับ เธอ
chɔ̂ɔp tua eeŋ weelaa thîi yùu kàp thəə
I like myself when I’m with you

และ ชอบ ตัว เธอ ตอน อยู่ กับ ฉัน
lέ chɔ̂ɔp tua thəə tɔɔn yùu kàp chǎn
And I like you when you’re with me

ฉัน ชอบ เวลา ที่ เรา มี กัน
chǎn chɔ̂ɔp weelaa thîi raw mii kan
I like when we have each other

เป็น คน หนึ่ง คน ที่ ไม่ ได้ ดี อะไร เป็น คน ที่ ธรรมดา ทั่ว ๆ ไป
pen khon nʉ̀ŋ khon thîi mâi dâi dii arai pen khon thîi thammadaa thûa pai
I’m not all good, just a normal human

บาง ที ก็ ใจ ร้อน บาง ที ก็ ใจ ร้าย
baaŋ thîi kɔ̂ɔ cai rɔ́ɔn baaŋ thîi kɔ̂ɔ cai ráai 
Sometimes with temper and sometimes unkind

บาง เรื่อง ก็ ไม่ เอา ไหน ซะ เลย
baaŋ rʉ̂aŋ kɔ̂ɔ mâi aw nǎi sá ləəi
And a bit hopeless sometimes

วัน ๆ ก็ใช้ ชีวิต มัน เรื่อย ไป
wan wan kɔ̂ɔ chái chiiwít man rʉ̂ai pai
Just living day by day

วัน ๆ ก็ ทำ อะไร เหมือน เคย ๆ
wan wan kɔ̂ɔ tham arai mʉ̌an khəəi khəəi
Doing the same thing again and again

ไม่ มี หรอก จุด หมาย ไม่ มี อะไร เลย
mâi mii rɔ̀ɔk cùt mǎai mâi mii arai ləəi
No goal, no landing, no nothing

ไม่ มี หรอก วัน ที่ สวย งาม
mâi mii rɔ̀ɔk wan thîi sǔai ŋaam
No day that’s appealing

จน วัน นี้ ที่ เธอ ได้ เดิน เข้า มา
con wan níi thîi thəə dâi dəən khâw maa
Till today that you walked towards me

เธอ ทำ ให้ ฉัน รู้ ว่า
thəə tham hâi chǎn rúu wâa
You made me realize

ฉัน เป็น คน ที่ ดี ได้ มาก แค่ ไหน
chǎn pen khon thîi dii dâi mâak khε̂ε nǎi
How better I can be

ฉัน ชอบ ตัว เอง เวลา ที่ อยู่ กับ เธอ
chǎn chɔ̂ɔp tua eeŋ weelaa thîi yùu kàp thəə
I like myself when I’m with you

ชอบ ที่ ฉัน เป็น ตอน อยู่ กับ เธอ
chɔ̂ɔp thîi chǎn pen tɔɔn yùu kàp thəə
How I am when I’m with you

เหมือน ฉัน ได้ กลาย มา เป็น อีก คน ที่ ดี กว่า เดิม
mʉ̌an chǎn dâi klaai maa pen ìik khon thîi dii kwàa dəəm
How I become a better person than before

ชอบ ตัว เอง เวลา ที่ อยู่ กับ เธอ
chɔ̂ɔp tua eeŋ weelaa thîi yùu kàp thəə
I like myself when I’m with you

และ ชอบ ตัว เธอ ตอน อยู่ กับ ฉัน
lέ chɔ̂ɔp tua thəə tɔɔn yùu kàp chǎn
And I like you when you’re with me

ฉัน ชอบ เวลา ที่ เรา มี กัน
chǎn chɔ̂ɔp weelaa thîi raw mii kan
I like when we have each other

ชอบ ที่ ฉัน นั้น ได้ รัก เธอ
chɔ̂ɔp thîi chǎn nán dâi rák thəə
I like that I get to love you

เธอ ทำ ให้ คน ที่ ไม่ มี หัวใจ
thəə tham hâi khon thîi mâi mii hǔa cai
You made a heartless man

ได้ รู้ ใน เรื่อง ที่ ไม่ เคย เข้า ใจ
dâi rúu nai rʉ̂aŋ thîi mâi khəəi khâw cai
Know about something he didn’t understand

คน ที่ เคย ใจ ร้อน คน ที่ เคย ใจ ร้าย
khon thîi khəəi cai rɔ́ɔn khon thîi khəəi cai ráai 
Someone with temper and someone unkind

กลาย เป็น อีก คน ที่ รักใคร เป็น
klaai pen ìik khon thîi rák khrai pen
Turned into a person who knows love just fine

เธอ เมื่อ เธอ ได้ เดิน เข้า มา
thəə mʉ̂a thəə dâi dəən khâw maa
You, when you walked towards me

เธอ ทำ ให้ ฉัน รู้ ว่า
thəə tham hâi chǎn rúu wâa
You made me realize

ฉัน เป็น คน ที่ ดี ได้ มาก แค่ไหน
chǎn pen khon thîi dii dâi mâak khε̂ε nǎi
How better I can be

ฉัน ชอบ ตัว เอง เวลา ที่ อยู่ กับ เธอ
chǎn chɔ̂ɔp tua eeŋ weelaa thîi yùu kàp thəə
I like myself when I’m with you

ชอบ ที่ ฉัน เป็น ตอน อยู่ กับ เธอ
chɔ̂ɔp thîi chǎn pen tɔɔn yùu kàp thəə
How I am when I’m with you

เหมือน ฉัน ได้ กลาย มา เป็น อีก คน ที่ ดี กว่า เดิม
mʉ̌an chǎn dâi klaai maa pen ìik khon thîi dii kwàa dəəm
How I become a better person than before

ชอบ ตัว เอง เวลา ที่ อยู่ กับ เธอ
chɔ̂ɔp tua eeŋ weelaa thîi yùu kàp thəə
I like myself when I’m with you

และ ชอบ ตัว เธอ ตอน อยู่ กับ ฉัน
lέ chɔ̂ɔp tua thəə tɔɔn yùu kàp chǎn
And I like you when you’re with me

ฉัน ชอบ เวลา ที่ เรา มี กัน
chǎn chɔ̂ɔp weelaa thîi raw mii kan
I like when we have each other

ชอบ ที่ ฉัน นั้น ได้ รัก เธอ
chɔ̂ɔp thîi chǎn nán dâi rák thəə
I like that I get to love you

ชอบ ตัว เอง เวลา ที่ อยู่ กับ เธอ
chɔ̂ɔp tua eeŋ weelaa thîi yùu kàp thəə
I like myself when I’m with you

และ ชอบ ตัว เธอ ตอน อยู่ กับ ฉัน
lέ chɔ̂ɔp tua thəə tɔɔn yùu kàp chǎn
And I like you when you’re with me

ฉัน ชอบ เวลา ที่ เรา มี กัน
chǎn chɔ̂ɔp weelaa thîi raw mii kan
I like when we have each other

ชอบ ที่ ฉัน นั้น ได้ รัก เธอ
chɔ̂ɔp thîi chǎn nán dâi rák thəə
I like that I get to love you

タイ語
スポンサーリンク
ZAKAZUKURI

コメント

タイトルとURLをコピーしました