Violette Wautier – ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time), Eng: I’m happy since I’ve got you(This Time)[Lyrics Thai + Karaoke + English]

タイで2021年8月にリリースされたViolette Wautierの”ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time)” [英語I’m happy since I’ve got you(This Time)]の歌詞です。タイ語+カラオケ(発音記号)+英語を記載しています。勉強のためにタイ語は単語毎にスペースを入れています。また、発音記号は小学館プログレッシブ タイ語辞典に準拠しています。

Title [Thai + Karaoke + English]

Violette Wautier – ตั้ง แต่ มี เธอ ฉัน มี ความ สุข (This Time)
Violette Wautier – tâŋ tὲε mii thəə chǎn mii khwaam sùk (This Time)
Violette Wautier – I’m happy since I’ve got you (This Time)

Lyrics [Thai + Karaoke + English]

ที่ ผ่าน มา ฉัน พบ แต่ รัก ที่ ทำ ให้ เสียใจ
thîi phàan maa chǎn phóp tὲε rák thîi tham hâi sǐa cai
In the past I’d been hurt by love

เจอ แต่ คน ใจร้าย ที่ ไม่ รู้จัก คำ ว่า ให้ 
cəə tὲε khon cai ráai thîi mâi rúu càk kham wâa hâi
Been with mean people that didn’t really know how to give

อย่าง ล่าสุด คน ที่ แล้ว เค้า ทำ เหมือน ฉัน ไม่ มี ตัว ตน 
yàaŋ lâa sùt khon thîi lέεw kháw tham mʉ̌an chǎn mâi mii tua ton
Like my last relationship, he made me feel invisible

ทำ ให้ คน ทุก คน ที่ เจอ คิด ว่า เค้า ไม่ มี แฟน หรือใคร
tham hâi khon thúk khon thîi cəə khít wâa kháw mâi mii fεεn rʉ̌ʉ khrai
Made everyone think he was single

จน วัน ที่ ฉัน เจอ เธอ ฉัน ยัง ไม่ ค่อยแน่ใจ
con wan thîi chǎn cəə thəə chǎn yaŋ mâi khɔ̂i nε̂ε cai
Then I met you, at first I wasn’t sure

แต่ ว่า วัน นี้ ฉัน จะ ลอง เริ่มใหม่
tὲε wâa wan níi chǎn cà lɔɔŋ rə̂əm mài
But today, I’ll try opening up again

ก็ เพราะ เธอ เข้า มา ทำ ให้ อะไร อะไร อะไร มัน ช่าง ดี กว่า
kɔ̂ɔ phrɔ́ thəə, khâw maa tham hâi arai arai arai man châŋ dii kwàa
Because of you, you make everything better

และ เพราะ เธอ ฉัน ไม่ ต้อง การ อะไร อะไร อะไร ไป มากก ว่า
lέ phrɔ́ thəə, chǎn mâi tɔ̂ŋ kaan arai arai arai pai mâak kwàa
And because of you, I don’t want anything else

ตั้ง แต่ มี เธอ ฉัน มี ความ สุข
tâŋ tὲε mii thəə chǎn mii khwaam sùk
I’m happy since I’ve got you

เข้า ใจ แล้ว ความ รัก ที่ ดี มัน เป็น แบบ นี้ เอง
khâw cai lέεw khwaam rák thîi dii man pen bὲεp níi eeŋ
I get it now, this is what good love feels like

อย่าง แค่ โมเม้นท์ ที่ เรา ชอบ แย่ง กัน เลือกเพลง
yàaŋ khε̂ε moomen thîi raw chɔ̂ɔp yε̂εŋ kan lʉ̂ak phleeŋ
Like when we fight over picking songs in the car

ใน รถ ที่ มี แค่ เรา เธอ ทำ ให้ เรื่อง แค่ นี้ พิเศษ
nai rót thîi mii khε̂ε raw thəə tham hâi rʉ̂aŋ khε̂ε níi phísèet
You make these little things special

สั่ง อาหาร กิน ตอน เที่ยง คืน ปลุก ตอน เช้า แม้ว่า เธอ จะ ไม่ ยอม ตื่น
sàŋ aahǎan kin tɔɔn thîaŋ khʉʉn plùk tɔɔn cháaw mέε wâa thəə cà mâi yɔɔm tʉ̀ʉn
Like ordering food at midnight or waking you up in the morning though you wouldn’t get up

ใน วัน นี้ ฉัน มี เธอ ตอน นี้ ฉัน โคตร แน่ ใจ
nai wan níi chǎn mii thəə tɔɔn níi chǎn khôot nε̂ε cai 
Now that I’ve got you, I’m certain

ถ้า ไม่ ใช่ เธอ แล้ว จะให้ เป็น ใคร
thâa mâi châi thəə lέεw cà hâi pen khrai
If it’s not you, then who else could it be

ก็ เพราะ เธอ เข้า มา ทำ ให้ อะไร อะไร อะไร มัน ช่าง ดี กว่า
kɔ̂ɔ phrɔ́ thəə, khâw maa tham hâi arai arai arai man châŋ dii kwàa
Because of you, you make everything better

และ เพราะ เธอ ฉัน ไม่ ต้อง การ อะไร อะไร อะไร ไป มากก ว่า
lέ phrɔ́ thəə, chǎn mâi tɔ̂ŋ kaan arai arai arai pai mâak kwàa
And because of you, I don’t want anything else

ตั้ง แต่ มี เธอ ฉัน มี ความ สุข
tâŋ tὲε mii thəə chǎn mii khwaam sùk
I’m happy since I’ve got you

ก็ เพราะ เธอ เข้า มา ทำ ให้ อะไร อะไร อะไร มัน ช่าง ดี กว่า
kɔ̂ɔ phrɔ́ thəə, khâw maa tham hâi arai arai arai man châŋ dii kwàa
Because of you, you make everything better

และ เพราะ เธอ ฉัน ไม่ ต้อง การ อะไร อะไร อะไร ไป มากก ว่า
lέ phrɔ́ thəə, chǎn mâi tɔ̂ŋ kaan arai arai arai pai mâak kwàa
And because of you, I don’t want anything else

ก็ เพราะ เธอ เข้า มา ทำ ให้ อะไร อะไร อะไร มัน ช่าง ดี กว่า
kɔ̂ɔ phrɔ́ thəə, khâw maa tham hâi arai arai arai man châŋ dii kwàa
Because of you, you make everything better

และ เพราะ เธอ ฉัน ไม่ ต้อง การ อะไร อะไร อะไร ไป มากก ว่า
lέ phrɔ́ thəə, chǎn mâi tɔ̂ŋ kaan arai arai arai pai mâak kwàa
And because of you, I don’t want anything else

ตั้ง แต่ มี เธอ ฉัน มี ความ สุข
tâŋ tὲε mii thəə chǎn mii khwaam sùk
I’m happy since I’ve got you

วัน นี้ ฉัน มี ความ สุข
wan níi chǎn mii khwaam sùk
I am happy today

เรา คบ กัน นาน นาน ได้ มั้ย
raw khóp kan naan naan dâi mái
Can we be together for a long time?

ตั้ง แต่ มี เธอ ฉัน มี ความ สุข
tâŋ tὲε mii thəə chǎn mii khwaam sùk
I’m happy since I’ve got you

วัน นี้ ฉัน มี ความ สุข
wan níi chǎn mii khwaam sùk
I am happy today

เรา คบ กัน นาน นาน ได้ มั้ย
raw khóp kan naan naan dâi mái
Can we be together for a long time?

タイ
スポンサーリンク
ZAKAZUKURI

コメント

タイトルとURLをコピーしました